Demeter-richtlijnen voor de landbouw

Bio is mooi, Demeter gaat verder!

Hieronder lees je wat het karakter van een biodynamisch bedrijf is, hoe en waaraan gewerkt wordt en wat dit doet met de persoonlijke ontwikkeling van de mens.

Bedrijfskarakter

In de BD-landbouw speelt de samenhang tussen verschillende processen een belangrijke rol. Het gaat hierbij onder meer om de balans tussen het plantenrijk en het dierenrijk. Zoals bijvoorbeeld de vercompostering van dierlijke mest. Biodynamische preparaten structureren en geven richting aan de omvormingsprocessen in de composthoop. Met behulp van preparaten wordt ook de vitaliteit in de bodem en in het gewas ondersteund. De mens, de landbouwer, speelt hierin een belangrijke, dirigerende rol. Door zijn of haar handelen in praktische zin, maar ook door liefde en toewijding.

Gemengde bedrijfsvoering

Voor een evenwichtige samenhang, ofwel voor een gezond bedrijfsorganisme, is het essentieel toe te werken naar een gemengde bedrijfsvoering. Veehouderij en de bijbehorende teelt van voedergewassen zijn cruciaal vanwege de productie van mest ten behoeve van de akkerbouw of groenteteelt. Een gemengde bedrijfsvoering kan echter ook heel goed door structurele samenwerking en uitwisseling tussen twee of meerdere BD-bedrijven tot stand komen.

Bemesting en compostering

Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen bemesting van de bodem (met verteerde, rijpe strorijke mest en compost) en bemesting van de gewassen (met snelwerkende organische meststoffen zoals bijvoorbeeld verse, vaste mest, drijfmest en hulpmeststoffen). Om de mest zo goed mogelijk klaar te maken als voedsel voor het bodemleven en/of het gewas, is een zorgvuldige en doelgerichte compostering essentieel. Verder is een juiste balans tussen voeding van de bodem en voeding van het gewas van groot belang.

Natuurontwikkeling op het bedrijf

Natuurontwikkeling sluit heel nauw aan bij het bewust omgaan met de samenhangen tussen bodem, planten, dieren, en mensen. Een evenwichtige, natuurlijke omgeving vormt een ondersteuning bij de teelt van gezonde gewassen en bij het houden van gezond vee. Tevens spelen natuur en het landschap een belangrijke rol bij de beleving van het platteland. De landbouw versterkt hiermee haar positie in de samenleving.

 

ONTWIKKELING VAN BOER EN BEDRIJF

 

Persoonlijke ontwikkeling

Iedere biodynamische boer kan door een georganiseerde uitwisseling van gedachten en ervaringen met collega landbouwers, voorlichters en onderzoekers komen tot een verdere ontwikkeling van de biodynamische landbouw op het eigen bedrijf (BD-Beroepsontwikkeling: coaching, intervisie, themawerkgroepen, boerenbezoek). De bedrijfsontwikkeling is direct gekoppeld aan de persoonlijke ontwikkeling.

Ontwikkeling van het bedrijf

Biodynamisch boeren kun je beschouwen als een ontwikkelingsweg. Niet uitsluitend omzet en rentabiliteit spelen een rol bij de verschillende keuzes die worden gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan zeer verschillende aspecten. Bijvoorbeeld:

Sociale doelstellingen:

  • Zorgverlening (zorgboerderij);
  • Contact met consumenten (open dagen, verkoop aan huis, betrekken van klanten)
  • Ruimte bieden aan vrijwilligers/stagiares

 

Economische doelstellingen:

  • Loonverdeling, gezamenlijk ondernemerschap
  • Grond in beheer van een stichting (i.p.v. “privé”-beheer)
  • Groente-abonnementen

 

Politieke doelstellingen:

  • Deelname in maatschappelijke organisaties
  • Voorlichting aan de consument