F.A.Q. Algemeen

1. Waar bestaat het voer van Demeter kippen uit?

Demeter kippen krijgen kippenvoer wat 100% van biologische oorsprong is. Daarnaast moet minstens 50% van hun voer ook Demeter gecertificeerd zijn, en 50% van het voer moet van het eigen bedrijf komen, of van een bedrijf waarmee het Demeter bedrijf een samenwerking heeft.

Wat de soort ingrediënten betreft zijn er geen normen, behalve dat ze plantaardig moeten zijn (met uitzondering van melk, melkproducten, wei en eieren). Daarin is de boer vrij om zelf te bepalen (wat het beste voor zijn kippen is). Vaak bestaat het rantsoen voor het grootste gedeelte uit granen en peulvruchten, zoals tarwe, mais, veldbonen en soja. De kippen krijgen een uitgebalanceerd dieet met daarbij de juiste hoeveelheid vitaminen en mineralen welke o.a eiwitten/aminozuren bevatten die essentieel zijn voor de kip. De sojaboon en ook de veldboon zitten boordevol eiwit en is daarom van belang voor een gezonde en blije kip.

Bijna alle soja voor biologisch voer is oerwoudvrij. Dit wordt gedaan door middel van RTRS gecertificeerde soja te kopen. De Round Table of Responsible Soy (RTRS) is een internationaal samenwerkingsverband dat probeert ontbossing tegen te gaan door de productie van soja te certificeren. Zo’n certificaat geeft aan dat de soja op een milieuvriendelijke manier verbouwd is. Daarnaast zijn er ook sociale en economische aspecten.

Om er nog zekerder van te zijn wordt alle soja uit de EU gehaald. Op die manier weten de pluimveehouders zeker dat er geen oerwoud voor gekapt is. Veel van die soja komt uit Oekraïne en om die reden is het sinds vorig jaar helaas niet mogelijk om alles uit de EU te krijgen. Nu komt de soja veelal uit India of China met hierbij het RTRS-certificaat.

 

2. Geen mRNA vaccins voor kippen

Er komen bij ons regelmatig vragen binnen over vaccinatie van landbouwhuisdieren en de Demeter normen. Vooral over  vaccinaties bij kippen en het soort vaccin leven er vragen.

De biologische en biodynamische landbouw wijzen genetische modificatie af. Momenteel lobbyen we samen met onze Europese partners om te voorkomen dat nieuwe genetische gemodificeerde organismen (ggo’s) gedereguleerd worden in Europa voor zaadgoed en de gewassen als gevolg daarvan onherkenbaar op de markt zouden verschijnen.

Omdat er bij planten sprake is van risico op uitkruizing – contaminatie met non gmo gewassen en -met onvoorziene gevolgen voor de wilde natuur, gaat dit een stap verder dan gebruik van technieken om tot vaccins te komen.

Niettemin zijn we ook tegenstander van gentech vaccins voor landbouwdieren. Maar ook hier is het een ingewikkelde strijd om daarvan gevrijwaard te blijven.

Demeter is onderhavig aan de biologische wettelijke regelgeving en hanteert daarboven een aantal eigen aanvullende regels. Wanneer overheden vanwege een door hun benoemd maatschappelijke belang – zoals bv. grootscheepse uitbraken van vogelgriep met ook risico’s voor overdracht naar de mens - bepaalde vaccinaties verplicht stellen dan is de biologische en daarmee ook de biodynamische landbouw daaraan gehouden en mag het onder bio label verkocht blijven worden.

Op dit moment worden er veldproeven gedaan met de twee goedgekeurde vaccins in Nederland tegen vogelgriep bij kippen, deze moeten echter eerst nog door de EU goedgekeurd worden en dit is een traject wat waarschijnlijk nog een jaar gaat duren.

Hieronder uitleg van vogelgriepexpert Thijs Kuiken, verbonden aan het Erasmus Mc:

‘De twee vaccins die als geschikt uit de vaccinatieproef kwamen zijn vaccins gebaseerd op een kalkoenherpesvirus (herpesvirus turkey, HVT) waarin de genetische informatie van een immuniserend eiwit van vogelgriepvirus (de hemagglutinine, die de "H" deel is van b.v. H5N1 vogelgriepvirus) is ingebouwd d.m.v. genetische modificatie. Het vaccin—eigenlijk een infectieus virus, maar dan herpesvirus dat geen ziekte geeft i.p.v. het ziekmakende vogelgriepvirus—wordt ofwel in het ei, ofwel in een 1-dags kuiken geïnjiceerd, dat waarschijnlijk levenslang daarmee besmet wordt. Daardoor is het slechts nodig om 1 x te vaccineren. Het immuunsysteem van het dier komt in contact met die H-eiwit, en bouwt dan weerstand op daartegen, waardoor het dier beschermd is tegen ziekte of sterfte door het ziekmakende vogelgriepvirus en zoveel minder virus uitscheidt, dat het virus zich niet of nauwelijks verspreidt naar andere dieren, tenminste onder laboratoriumomstandigheden.

 

Vaccins tegen infectieuze bronchitis en tegen Newcastle disease, die op dezelfde principe berusten, zijn al goedgekeurd door de Europese Unie, en worden al in de pluimvee-industrie in Europa gebruikt.

 

De geschikt gevonden vaccins zijn dus geen mRNA vaccins, maar vaccins gebaseerd op een genetisch gemodificeerde virus.’

 

Als die vaccins vervolgens goedgekeurd zijn, wil men gaan beginnen met het vaccineren van eendagskuikens. Het is nog niet duidelijk of dit een verplicht vaccin gaat worden of dat het vrijwillig is om de kippen te vaccineren. Dit gaat zeer waarschijnlijk in combinatie met de vergoeding vanuit het diergezondheidsfonds. Op dit moment betaalt iedere kippenboer een afdracht per kip aan dit fonds. Vanuit dit fonds worden vergoedingen betaald aan pluimveehouders wanneer deze geruimd worden als gevolg van vogelgriep en worden de kosten betaald van o.a. NVWA en ruimploegen. 

Er wordt vanuit dit fonds gesproken dat deze vergoeding straks alleen nog uitgekeerd zal worden wanneer er ook gevaccineerd is met een erkend vaccin. Als dit werkelijk gaat gebeuren, is de schade in geval van een uitbraak dusdanig dat dit zonder compensatie niet te betalen is voor onze pluimveehouders. 

We volgen de ontwikkelingen nauwlettend, maar er op dit moment nog teveel onduidelijkheid is om hier een standpunt over in te nemen. 

Als er mensen zijn die daarover willen meedenken. Uw ideeën zijn welkom op bert@stichtingdemeter.nl  of landbouw@stichtingdemeter.nl 

 

3. Wat is biodynamische landbouw?

Biodynamische landbouw beschouwt het landbouwbedrijf als een organisme met een balans en karakter. Balans om de vruchtbaarheid op peil te houden door middel van de combinatie plantenteelt en veehouderij. Karakter door een zelfverzorgde kringloop en door overige teeltmaatregelen. Zo worden gezonde, smaakvolle levensmiddelen geproduceerd die het Demeter-keurmerk dragen. Voeding met karakter, barstensvol leven. Hier lees je meer over de biodynamische landbouw.

4. Wat zijn de verschillen tussen biologisch/EKO en Demeter?

Demeter-producten voldoen aan de EU-Verordening voor biologische landbouw en verwerking. Ze worden geteeld zonder kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en mogen daarom het biologisch en EKO-keurmerk dragen. Maar Demeter gaat verder op een aantal gebieden. Hier kun je een overzicht downloaden waarin het verschil is aangegeven.

In de BD-landbouw worden hogere normen gesteld, zoals het gebruik van minimaal 60% biologische mest en het diervoer dat voor minimaal 80% van het eigen BD-bedrijf afkomstig moet zijn. Een belangrijk verschil zit in het maximale behoud van eigenheid van de dieren. Dat betekent dat koeien hun horens behouden en varkens hun staart. Lees meer over de landbouwnormen

Ook op het gebied van de verwerking gaat Demeter in een aantal gevallen verder dan biologisch of EKO, zoals het niet-homogeniseren (= stukslaan van de vetdeeltjes) van melk en het uitsluiten van belastende toevoegingen aan producten. Lees meer over de verwerkingsnormen.

5. Wat of wie is Demeter?

Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor producten die afkomstig zijn uit de gecontroleerd biodynamische landbouw (kortweg BD-landbouw). Eventueel verwerkt door een gecertificeerde verwerker. Het Demeter-keurmerk wordt wereldwijd gevoerd. Hier vind je meer informatie over het keurmerk.

6. Is Demeter gezonder?

De gebruikelijke manier om naar gezondheid te kijken is: krijg ik alle bouwstoffen binnen? Demeter kijkt net even anders naar gezondheid. Planten, dieren en mensen zijn geen machines die gezond blijven door alleen naar de voedingsstoffen te kijken. De manier waarop een plant z’n voedingsstoffen uit de bodem haalt, bepaalt in belangrijke mate de gezondheid van die plant. Een slaplantje uit de kas, dat snel met kunstmatige voedingsstoffen wordt grootgebracht, kan niet meer bloeien en zaad vormen. Een Demeter-slaplant doet twee keer zo lang over de groei, maar heeft wel de levenskracht om zaad voort te brengen voor de volgende generatie. Wie zo’n levenskrachtig Demeter-product eet, voedt zichzelf. En dat is heel gezond.

Hier lees je meer over de vitaliteit van onze producten.

7. Hoe weet je zeker of iets van Demeter-kwaliteit is?

Het Demeter-keurmerk op een verpakking of groentekist is de garantie dat het product daadwerkelijk afkomstig is uit de biodynamische landbouw. De controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie die op BD-bedrijven, naast de biologische kwaliteitseisen, tevens de biodynamische kwaliteitseisen controleert. De garanties worden afgegeven door Stichting Demeter. Stichting Demeter is lid van de wereldwijd georganiseerde Demeter Internationaal. Zij is onafhankelijk en heeft geen belangen in bedrijven of producten.

Lees meer over Stichting Demeter.

8. Waar kan ik Demeter producten kopen?

In alle biologische speciaalzaken is in meer of mindere mate een assortiment Demeter producten te vinden. Verder zijn er diverse webwinkels met een Demeter assortiment, zoals de Hofwebwinkel maar ook de webwinkels van Ekoplaza en Odin/Estafette. Daarnaast hebben een aantal Demeter-boeren ook eigen (boerderij)winkels en huisverkoop.

 

9. Blijven de kalveren bij de koe?

In Nederland zijn op dit moment zo’n 25 melkveehouders die de kalveren bij de koe houden. Dat gebeurt voornamelijk in ligboxen- en potstallen op biologische en biodynamische melkveebedrijven. Demeter stelt geen eis dat kalfjes bij de koe moeten blijven.

Wel is een norm dat kalfjes minimaal 3 maanden bedrijfseigen melk krijgen en dus geen (biologische) poedermelk. Zo’n 20% van de boeren kiezen er dan voor om de kalveren bij de koe te laten lopen. Of een boer hiertoe overgaat, heeft met zeer veel factoren te maken: het type stal, het weideareaal en het diermanagement van de boer. De belangstelling hiervoor neemt wel toe, maar het is nog niet zover dat het een algemene norm is geworden.

Een andere Demeter-norm is dat kalveren vanaf 7 dagen oud in groepsverband moeten worden gehouden. Uitgangspunt bij Demeter is dat de dieren zich naar hun aard kunnen bewegen. Onze koeien hebben meer vierkante meters per koe. Ook moet er voldoende licht zijn in de stallen. Daarnaast houden de koeien hun horens, welke een rol spelen bij de spijsvertering en dus indirect van invloed zijn op de melk. Verder is weidegang verplicht en komt minstens 80% van het voer van het eigen bedrijf om zo de kringloop zoveel mogelijk te sluiten.

In 2016 ontstond door een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer een maatschappelijke discussie over de directe scheiding van koe en kalf. Hierdoor kwam de kwestie ook weer ter sprake bij Stichting Demeter. Omdat vanuit de biodynamische visie en dierenwelzijnsoogpunt de vroege scheiding discutabel is, heeft Stichting Demeter een student van de Wageningen Universiteit onderzoek laten doen. Doel was inzicht te krijgen in de huidige werkwijze van de 44 Demeter-gecertificeerde en aspirant melkveehouders rondom het afkalven en het opfokken van jongvee. Ook zijn voor- en nadelen van een zoogsysteem volgens de melkveehouders inzichtelijk gemaakt en is de melkveehouders gevraagd naar een toekomstvisie voor Stichting Demeter.

Het stage- en onderzoeksverslag van Margret Lisanne Wenker (WUR MSc Animal Sciences, specialisatie Dierlijke Productie Systemen) kun je hier downloaden.

Hieronder vind je nog meer onderzoeksresultaten:

FIBL Mother-bonded and Fostered Calf Rearing in Dairy Farming

10. Wat is homogeniseren?

In tegenstelling tot biologische melk is Demeter-melk niet gehomogeniseerd en heeft alleen de wettelijke behandeling van pasteurisatie ondergaan. Meer over homogeniseren lees je hier.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@stichtingdemeter.nl of bel met nummer 0343-522355. Wij doen ons best om uw vragen zo goed en snel mogelijk te beantwoorden.

 

12. Hoe gaat Demeter om met het doden van dieren?

Door onze normen over de percentages eigen voer die onze boeren verplicht zijn om voor de dieren te verbouwen, werken onze boeren in hoge mate grondgebonden en is er in verhouding tot gangbaar geen sprake van grote aantallen landbouwhuisdieren. Dieren staan in de biodynamische landbouw  -naast de productie van zuivel, vlees en eieren -  vooral in het teken van bodemvruchtbaarheid en de boeren voldoen aan de hoogste standaarden voor dierenwelzijn, gericht op de ruimte creëren voor zoveel mogelijk dier-eigen gedrag.

In Nederland hebben we totnogtoe geen Demeter gecertificeerd varkensvlees met alleen (een lokale uitzondering: Ridammerhoeve voor eigen verkoop). Ook omdat de vraag hiernaar ontbreekt.

Slachterijen vallen onder twee categorieën, aan de ene kant zijn er de bedrijven die de dieren slachten, aan de andere kant zijn er de bedrijven die de dieren vervolgens verwerken tot product voor consumenten.

Als Demeter hebben wij alleen bedrijven onder licentie die de dode dieren verwerken. De bedrijven die de dieren slachten, ook voor een stukje Demeter vlees, moeten wel voldoen aan de Skal- lees Europese wetgeving voor biologisch -  normen.

Wij hebben wel aanvullende voorwaarden voor het beperken van stress voor het slachten (zie 14.5.1 van ons handboek), zo is de maximale reisafstand voor een dier 60 minuten.

In de praktijk zie je dat veel van onze boeren op zoek gaan naar een kleine slachterij in de buurt waarvan zij zich verzekeren dat het er zo diervriendelijk mogelijk aan toe gaat. Dit betekent soms ook dat ze kiezen voor een kleine slachterij die geen Skal keurmerk heeft (omdat ze daar in verhouding tot de kosten te klein voor zijn) . In dat geval wordt het vlees niet onder het Demeter keurmerk verkocht, maar komt het wel beschikbaar via huisverkoop.

Voor het pluimvee bestaat  er momenteel helaas maar 1 optie omdat ze maar kleine hoeveelheden kippen tegelijk aanleveren. Bij deze slachterij (W. van der Meer en zonen) wordt gewerkt met elektrische baden om de kippen te doden. Er is discussie of een elektrisch bad beter is dan vergassen. Sommigen dierenactivisten zijn voorstander van vergassen als minst onvriendelijke methode.

Idealiter zou het mobiele slachten op het boerenerf van de grond komen zodat er geen transport hoeft plaats te vinden. Er vinden momenteel meerdere experimenten plaats met mobiel slachten. Dit is mogelijk een goede optie voor de nabije toekomst.

Meer lezen over onze verhouding tot dieren, vegan en de toekomst? Zie hieronder link naar artikel in winternummer lekker(w) eten van EkoPlaza
https://view.publitas.com/ekoplaza/lekker-weten-2019-feest/page/40-41
https://view.publitas.com/ekoplaza/lekker-weten-2019-feest/page/42-43

 

13. Is Demeter lekkerder?

Over smaak valt te twisten. Wie gewend is aan witbrood, heeft moeite met volkoren brood. Omgekeerd geldt hetzelfde. Wie bijvoorbeeld gewend is aan Demeter-melk, vindt gewone melk een beetje kaal. De romige smaak van Demeter-zuivel wordt onder meer veroorzaakt doordat zij niet gehomogeniseerd wordt. Want Demeter streeft ernaar de volle, natuurlijke smaak te behouden.