Onderzoeksresultaten bewijzen noodzaak voorzorgprincipe vanuit de overheid om chemie in landbouw terug te dringen

Onderzoek teruggang weidevogels

Het onderzoek onder veehouderijen in Gelderland (zie link onder dit bericht) is gericht op het vinden van een relatie tussen toxische stoffen en teruggang weidevogels en betrof naast 15 gangbare, 9 biologische bedrijven waaronder twee biodynamisch werkende bedrijven.

Alhoewel in alle gevallen de gevonden stoffen onder de wettelijke normen zaten en de biodynamische bedrijven nog weer beter scoorden dan de biologische bedrijven (die gemiddeld weer duidelijk beter scoorden dan de gangbare bedrijven) is het natuurlijk niet prettig dat er ongewenste toxische stoffen het bedrijfssysteem binnenkomen.

Het is een in omvang beperkt onderzoek wat tal van nieuwe vragen oproept omdat hiermee nog veel onduidelijk blijft over relatie tussen aanwezigheid van ongewenste stoffen in krachtvoer en mest en in hoeverre dit het bodemleven beïnvloedt.

Maar het onderzoek geeft nog maar eens aan hoeveel toxische stoffen in ons milieu zitten en hoe belangrijk het is om daar radicaal afstand van te nemen.

Biodynamische bedrijven onder het Demeter keurmerk gaan verder dan biologische bedrijven in het sluiten van kringlopen, maar werken ook in een milieu wat gedurende tientallen jaren is belast met toxische stoffen. Zo zijn afbraak producten van glyfosaat (de AMPA’s) vaak decennia lang terug te vinden in de bodem.

Tegelijk bewijzen biologische en biodynamische bedrijven dat we zonder chemisch synthetische middelen voedsel kunnen verbouwen. De overheid zou daarom het voorzorgprincipe moeten aanhouden en tal van schadelijke middelen moeten verbieden. Zonder verbod ontstaat niet de noodzakelijke creativiteit en bereidheid om anders om te gaan met bouwplannen en bemesting.

Dit onderzoek vraagt van de bio-sector zelf om heel zorgvuldig te kijken waar insleep risico’s zitten. Binnen de Demeter normen is het gebruik van gangbare mest al verboden, maar vanwege tekorten aan stro is er wel gedeeltelijke ontheffing mogelijk voor gangbaar stro, dit is naast gebruik van – weliswaar biologisch - krachtvoer (waar onder Demeter normen maar maximaal 20% van mag worden bijgevoerd) een reden voor aantal ongewenste stoffen in de mest.

De onderzoekers hebben voor dit onderzoek gekeken naar gehaltes die gewoonlijk onder de detectiegrens zitten en ook onder de wettelijke normen. Dit onderzoek gaat niet over voedselveiligheid, maar relatie naar diversiteit aan insecten op het land voor de weidevogels. Insecten zijn namelijk gevoelig voor zeer kleine hoeveelheden toxische stoffen die voor de mens veilig zijn.

In alle gevallen geven de resultaten aan dat producten met Demeter keurmerk de beste garantie geven voor zo schoon mogelijke producten en vooral een zo schoon mogelijk leefmilieu.

NB: Weidevogels reeds de bijzondere belangstelling hebben van een groot deel van de Demeter melkveehouders. Een groep van ruim 20 biodynamische melkveehouders die leveren voor Zuiver Zuivel hebben een samenwerking met Vogelbescherming Nederland om te voldoen aan de boerenlandvogelcriteria van Vogelbescherming Nederland. Daarbij is de doelstelling om voor boerenlandvogels, waaronder weidevogels, gunstiger omstandigheden te creëren op het boerenland. http://www.zuiverzuivel.nl/over/schenk-aandacht/

foodlog: https://www.foodlog.nl/artikel/ook-afname-weidevogels-op-biologische-boerenbedrijven-mogelijk-gevolg-van-a/